Helperpark 306 - detail 01

Practoraten van Noorderpoort

Binnen een practoraat wordt praktijk(gericht) onderzoek gedaan binnen een specifiek thema. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een practor en docentonderzoekers, samen met docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven. Het doel is om kennis en innovatie te verspreiden, en op te leiden tot innovatief vakmanschap. Een practoraat is verbonden aan een mbo-instelling. Het slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven.

De practoraten van Noorderpoort sluiten allemaal aan bij thema’s die op dit moment actueel zijn en bijdragen aan de toekomst van mbo-onderwijs in de regio. Noorderpoort heeft op dit moment zes practoraten:

  • Automotive
  • Burgerschap
  • Digitaal vakmanschap
  • Digitaal veilige apparatuur
  • Leven lang ontwikkelen
  • Ondernemend leren met en van de SDG’s in het mbo
  • Zorg en technologie

Practoraat Automotive

De overgang naar duurzame en slimme mobiliteit heeft gevolgen voor het opleiden van vakmensen binnen de autobranche. Bijvoorbeeld door veranderingen op technische vlak, maar ook op duurzaam vlak zoals de energietransitie naar een groene waterstofeconomie.

Het practoraat Automotive richt zich op het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbehendige mbo-organisatie die kan meebewegen met de veranderingen in de autobranche. Zowel op het gebied van product, markt en technologie, als onderwijs en de praktijk.

Hiermee versterkt het de regionale ontwikkeling en werkgelegenheid, en legt het de verbinding met de ontwikkelingen op landelijk niveau.

Practor Automotive
Roeland Hogt

06 25 68 19 38
rmm.hogt@noorderpoort.nl

Practoraat Burgerschap

Veel Nederlanders maken zich zorgen over spanningen in de samenleving. De komst van vluchtelingen naar Europa en oorlogsdreigingen leiden tot scherpere maatschappelijke tegenstellingen.

Deze ontwikkelingen gaan niet onopgemerkt aan het onderwijs voorbij. Het onderwijs heeft een pedagogische taak om studenten voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij. De doelen van het burgerschapsonderwijs kunnen hierop aansluiten.

We weten echter weinig over hoe het burgerschapsonderwijs in het mbo eruitziet en hoe de burgerschapscompetenties zijn ontwikkeld bij mbo-studenten. Vanuit de maatschappelijke urgentie wil het practoraat Burgerschap een bijdrage leveren aan meer inzicht in de effectiviteit van het burgerschapsonderwijs in het mbo.

Practor Burgerschap
Chris Holman

06 44 65 35 64
cgw.holman@noorderpoort.nl

Practoraat Digitaal vakmanschap

Innovaties in de IT-sector gaan hard. Voor het mbo is het een uitdaging om die innovaties bij te benen. Er is behoefte aan specialistische kennis, voor zowel toekomstige beroepsbeoefenaren als voor docenten.

Op dit moment vraagt de arbeidsmarkt vooral hbo’ers, terwijl er een enorme krapte op de IT-arbeidsmarkt is. Hier ligt een kans voor het mbo om in die behoefte te voorzien.

Het practoraat Digitaal vakmanschap streeft ernaar om de mbo-IT’er (niveau 4) een betere kans te bieden op de arbeidsmarkt. Daarnaast zet het zich in om samen met het bedrijfsleven IT-onderwijs te ontwikkelen waarmee studenten ervaren hoe het is om te werken in de IT.

Practor Digitaal vakmanschap
Maaike van Kessel

06 47 40 48 77
mk.vankessel@noorderpoort.nl

Practoraat Digitaal veilige apparatuur

Het practoraat Digitaal veilige apparatuur houdt zich bezig met slimme apparaten, ook wel IoT-apparaten genoemd. Internet of Things (IoT) is een belangrijke aandrijver voor de digitale revolutie.

Het is cruciaal om op alle onderwijsniveaus de kennis en vaardigheden van beveiliging van informatie en van slimme apparaten te vergroten; vanaf het basisonderwijs tot aan het hoger onderwijs. Het beveiligen is hierbij geen doel op zich, maar vormt onderdeel van een beroep. Daarom is het belangrijk dat dit onderwerp wordt opgenomen in elke mbo-opleiding.

Het practoraat richt zich in eerste instantie op thema’s en/of beroepen die (maatschappelijk) relevant zijn voor Noord-Nederland, zoals energie, gezondheidzorg, industrie, informatie- en communicatietechnologie, en mobiliteit.

Practor Digitaal veilige apparatuur
Erik Rutkens

06 53 31 79 77
ep.rutkens@noorderpoort.nl

Practoraat Leven lang ontwikkelen

Het (bij)scholen van volwassenen werd tot voor kort niet als verantwoordelijkheid van het mbo gezien. Gelukkig zijn overheid en werkgevers zich er steeds meer van bewust dat opleiding en ontwikkeling van volwassenen toch echt noodzakelijk is om als land, bedrijf of organisatie sociaal, economisch en technologisch te kunnen bijblijven, concurreren en innoveren.

Het practoraat Leven lang ontwikkelen doet onderzoek op die grens van arbeidsmarkt en onderwijs. Welke ontwikkelingen zijn er gaande die invloed hebben op zowel regulier als volwassenonderwijs? Hoe kunnen we onze mbo-studenten zo goed mogelijk voorbereiden op deze ontwikkelingen? En hoe kunnen mbo-professionals bedrijven en instellingen ondersteunen in het vormgeven van leven lang ontwikkelen?

Practor Leven lang ontwikkelen
Ellen van Eden

06 81 60 75 85
em.vaneden@noorderpoort

Practoraat Ondernemend leren met en van de SDG’s in het mbo

Dit practoraat richt zich op het ontwikkelen van toekomstbehendige mbo-organisaties die kunnen meebewegen met de duurzame veranderingen in de wereld. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen hierbij het uitgangspunt.

SDG’s zijn zeventien duurzame doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze doelen zijn breed geformuleerd, wat zowel een kans voor het onderwijs is als een belemmering voor studenten om te handelen. Om docenten en studenten actief te laten werken aan de SDG’s zetten we de principes van ondernemend leren in.

Ondernemend leren gaat een stap verder dan het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden. Studenten ontwikkelen morele en culturele sensitiviteit en leren hoe zij kunnen handelen in hun (toekomstig) beroep. Ze leren persoonlijke ontwikkeling in kaart te brengen door middel van de persoonlijke ontwikkeldoelen voor duurzaam handelen, de ‘Inner Development Goals’ (IDGs).

Practor Ondernemend leren met en van de SDG’s in het mbo
Marjan Nijenbanning

06 15 27 69 17
M.Nijenbanning-Pot@terra.nl

Practoraat Zorg en technologie

In de gezondheidszorg is er een grote krapte op de arbeidsmarkt. Willen we de huidige kwaliteit van zorg behouden, dan moet in 2040 een kwart van de beroepsbevolking in de zorg gaan werken. Dat is natuurlijk niet mogelijk.

Het inzetten van technologie om zorgverleners te ondersteunen en te ontlasten zou een oplossing kunnen zijn. De werkzaamheden van de zorgmedewerker zullen hierdoor wel veranderen.

De uitdaging is om een goede afstemming te houden tussen de (snel veranderde) praktijk en het onderwijs. Zowel het gebruik van technologie, als de nieuwe rol van zorgmedewerkers vragen om een andere manier van werken en leren. Het practoraat Zorg en technologie doet hier onderzoek naar.

Practor Zorg en technologie
Lieke Brons

06 20 29 80 04
l.brons@noorderpoort